Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toegang website en gebruiksbeleid

Kennisgeving van wettelijke beperkingen op het gebruik van deze website

LEES DE VOLGENDE JURIDISCHE INFORMATIE VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan de Website (de "website" ) van de SPX Corporation ("SPX"). Gezien de complexiteit rond het gebruik en het bedienen van websites, hebben wij onderstaand een aantal "Site Access and Use Terms" (SATS/voorwaarden voor de toegang en het gebruik) aangegeven die van toepassing zijn op uw toegang tot en uw gebruik van de website. De SATS bevat ook de voorwaarden voor privacy en gegevensbescherming, inclusief de voorwaarden van de Europese Unie. U kunt deze openen en bekijken door op de uitdrukking "Gegevensbescherming" te klikken, dat op de eerste pagina van de website verschijnt. Voldoen aan en aanvaarding van de SATS is vereist om u toegang te kunnen geven en voor het gebruik van de website. Lees de SATS heel zorgvuldig door Wij hopen dat u zult begrijpen dat, in de complexe juridische wereld van het Internet, toegangs- en gebruiksvoorwaarden vereist zijn. Wij hebben onderstaand ook, als onderdeel van de SATS, een identificatie van de agent van SPX opgenomen voor de bevestiging van de kennisgeving met betrekking tot auteursrechtelijke claims en andere communicatie met betrekking tot de website. Als u het er niet eens bent met of niet akkoord gaat met de SATS, dient de website onmiddellijk te verlaten en u te onthouden van toekomstige toegang. DOOR VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE KIEZEN, GEEFT U UITDRUKKELIJK AAN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE SATS.

Bedankt voor uw begrip. Wij hopen dat u plezier beleeft aan de website en het nuttig vindt. Houd er ook rekening mee dat de op de website of via gekoppelde websites gegeven informatie niet bedoeld is voor het verzoeken om het aanmoedigen van investeringen, tenzij dit nadrukkelijk als zodanig is aangegeven.

1. BEPERKTE ANNULEERBARE LICENTIE

Zoals onderstaand beschreven, geeft de naleving van de SATS een beperkte, annuleerbare licentie voor wat betreft de toegang tot en het gebruik van de inhoud van de website. "Inhoud website" of "Inhoud" houdt in beelden, tekst, informatie, geluid, interactieve functies, koppelingen en andere functies van de website. "Website code" betekent alle onderliggende elementen van de website, inclusief, maar niet beperkt tot broncode, objectcode en andere instructies die betrekking hebben op het gebruik of de functies van de website.

U gaat ermee akkoord: 

a.

Geen inhoud van de website op welke wijze dan ook te wijzigen, of het op een manier te gebruiken die uitdrukkelijk verboden is door deze SATS of door de instructies op de website;

b.

De inhoud van de website uitsluitend te gebruiken voor uw eigen informatievoorziening. Bijvoorbeeld, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SPX, gaat u ermee akkoord om geen inhoud van de website op een netwerk te plaatsen en de inhoud van de website niet te gebruiken voor advertenties of anderszins andere producten of diensten te adverteren die niet door SPX geleverd worden;

c.

Geen code van de website te kopiëren, verspreiden, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, wijzigen, openbaar maken of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPX;

d.

U mag een kopie van de inhoud van de website afdrukken, of een uittreksel uit de inhoud van de website, om een "hard copy" (fysieke kopie) te kunnen bewaren. U gaat er echter mee akkoord om de volgende kennisgeving op uw kopie te plaatsen: "Copyright © SPX Corporation. Alle rechten voorbehouden. Zie de website van SPX Corporation voor toegangs- en gebruiksvoorwaarden, en aanvullende informatie en gebruiksvoorwaarden";

e.

SPX mag, uitsluitend naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de beperkte licentie annuleren, voor wat betreft de inhoud van de website of met betrekking tot specifieke beelden, teksten, andere functies van de website of locatiecode. Als u door SPX gevraagd wordt, gaat u ermee akkoord om de inhoud van het onderwerp niet meer te gebruiken en/of alle kopieën ervan te vernietigen;

f.

Tenzij uitdrukkelijk daarvoor schriftelijk toestemming gegeven is door SPX, zult u de website, de inhoud van de website of de code van de website niet in een frame plaatsen, niet koppelen, niet associëren met advertenties (b.v. , pop-ups) of commercieel gebruiken; en

g.

U bent er verantwoordelijk voor dat andere partijen, die via uw systeem of met uw toestemming, toegang hebben tot de website of de inhoud van de website, de SATS accepteren.

2. EIGENDOM VAN HANDELSMERKEN, AUTEURSRECHTEN EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN

Alle handelsmerken, servicemerken, certificatiemerken, handelsnamen, bedrijfsstijl, auteursrechten, octrooirechten en andere eigendomsrechten in verband of geassocieerd met de website, de inhoud van de website en de website code het eigendom zijn van SPX, de eigena(a)r(en), gelieerde entiteiten of haar licentiegevers. Niets in deze SATS of in de inhoud van de website geeft een eigendomsbelang aan of een niet-annuleerbare licentie in handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, bedrijfsstijl, auteursrechten, octrooirechten en andere eigendomsrechten in of verband houdend met de website, de inhoud van de website of de website code.

3. SUBMISSIES EN TOEKENNING GEBRUIKSLICENTIE

SPX hoort graag van haar klanten en gebruikers van de website. Wij zien uw reacties graag tegemoet. Echter, als gevolg van wettelijke bepalingen, kunnen wij geen compensatie geven voor, in overweging nemen of vooraf overeenkomen om het indienen van creatieve ideeën, informatie over uitvindingen, andere openbaarmakingen van potentieel nuttige informatie of indienen van een andere inhoud, vertrouwelijk te houden. Om verwarring en onbeheersbare situaties te voorkomen, wordt alle door u via de website of via de contactgegevens op de website (bijv. , adressen, e-mail adressen, telefoonnummers, links) aangeleverde inhoud voorzien van een betaalde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overal te gebruiken licentie, die SPX kan overwegen, bewaren, kopiëren, gebruiken, publiceren, wijzigen, openbaar maken of kan de expressie, concepten en informatie op iedere wijze in de inhoud naar eigen goeddunken van SPX gebruiken. SPX verkoopt geen identificatie-informatie van de gebruikers aan derden. SPX kan, naar eigen goeddunken, bepalen dat de indiening en de inhoud ervan vertrouwelijk moet blijven. Sommige of alle licentierechten kunnen door SPX toegewezen en in sublicentie gegeven worden en gelden voor alle vormen van kopiëren, weergave, distributie, transmissie, opslag, opname of andere media, of exploitatiemethoden die momenteel of in de toekomst gebruiken worden. Indien van toepassing zijnde wetgeving, rechterlijke uitspraken of wettelijk vereisten de bepalingen van deze paragraaf beperken, zal de eventuele aansprakelijkheid van SPX beperkt worden volgens DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING in Hoofdstuk 7 van deze SATS.

4. TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Sommige verklaringen op deze website kunnen op de toekomst gerichte verklaringen zijn. Deze opmerkingen hebben betrekking op toekomstige gebeurtenissen of onze toekomstige financiële resultaten en bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze ondernemingen, de daadwerkelijke resultaten , activiteitsniveau's, prestaties of resultaten van onze industrie wezenlijk verschillen van die welke expliciet of impliciet in de toekomstgerichte verklaringen aangegeven worden. Dergelijke verklaringen omvatten, met name, verklaringen over onze plannen, strategieën, vooruitzichten, wijzigingen en trends in onze branche en de markten waarin wij actief zijn. In sommige gevallen kunt u toekomstgerichte verklaringen identificeren aan de hand van termen zoals "kan", "zal", "zou kunnen", "zou", "zou moeten", "verwachten", "plannen", "anticiperen", "voornemen", "geloven", "schatten", "beramen", "voorspellen", "voorstellen", "potentieel," "continueren" of de negatieve vorm van deze termen of andere vergelijkbare terminologie. Deze verklaringen zijn alleen maar voorspellingen.

Factoren waardoor onze werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen afwijken van die expliciet of impliciet door de toekomstgerichte verklaringen aangegeven worden, zijn onder andere: (a) de risico's die verband houden met schulden en aflossingen; (b) de prestaties van ons bedrijf en toekomstige bedrijfsresultaten; (c) de risico's die verband houden met overnamestrategieën en de integratie van overgenomen bedrijven; (d) risico's die verband houden met het vertrek van personeel; (e) het cyclische karakter van veel zakelijke segmenten; (f) de concurrentierisico's in de bestaande en toekomstige markten en de ontwikkelingen van nieuwe technologieën door concurrenten; (g) toename van de kosten van de naleving van wet- en regelgeving, inclusief milieu wet- en regelgeving en mogelijke aansprakelijkheid in verband met claims, klachten en procedures; (h) algemene zakelijke en economische omstandigheden, met name de economische recessie in het algemeen en onze markten in het bijzonder; en (i) problemen die ontstaan door internationale, economische, politieke, juridische, financiële en zakelijke factoren. U mag niet teveel op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen, die alleen maar hout snijden op de datum van deze verklaringen. Wij wijzen iedere verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of aan te passen aan gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van deze verklaringen of om rekening te houden met onverwachte gebeurtenissen, behalve voor zover wettelijk vereist.

5. OPENBARE COMMUNICATIE, FORUMS EN INTERACTIEVE FUNCTIES

Voor het gebruiksgemak van bezoekers van de website kan SPX af en toe, naar eigen goeddunken, een of meer babbelboxen, blogs, forums, e-mail functies, contactgegevens, enquêtes, onderzoeken en andere functies voor gebruik door bezoekers van de website beschikbaar stellen. Dergelijke functies worden in dit document "Bezoekersfuncties" genoemd. SPX kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, bezoekersfuncties voor sommige of alle bezoekers van de website beëindigen en kan, naar eigen goeddunken, door de bezoeker aangeleverde inhoud verwijderen. Gebruikers van bezoekersfuncties zijn gebonden en moet voldoen aan de SATS, en moeten er mee instemmen het volgende NIET te doen:

a.

Inhoud versturen die is schadelijk, verstorend, obsceen, onwettig, onjuist, lasterlijk, illegaal of anderszins aanstootgevend kan zijn voor SPX;

b.

Zich voordoen als een andere persoon of entiteit, incorrecte of misleidende identificatie of adresgegevens geven, of doordringen in de privésfeer of inbreuk maken op de persoonlijke of eigendomsrecht van een persoon of entiteit;

c.

Opzettelijk of onopzettelijk inbreuk maken op van toepassing zijnde plaatselijke, provinciale, nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, regelingen die rechtskracht hebben, terwijl u bezoekersfuncties gebruikt of opent; en

d.

De auteursrechten, handelsmerken of andere persoonlijke en eigendomsrechten van personen of entiteiten schenden.

6. KOPPELINGEN

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door SPX, beheert SPX niet noodzakelijkerwijs de websites waar naar en van de website gekoppeld wordt. SPX kan dergelijke websites niet controleren of anderszins evalueren en SPX is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functies, codes, onderliggende materialen, toegangsvoorwaarden of privacybeleid. Zelfs als u gekoppeld bent aan een andere webpagina dan de voorpagina van de gekoppelde site, bent u er zelf voor verantwoordelijk dat u de toegangs- en gebruiksvoorwaarden controleert, evenals het privacy beleid. Materialen op andere websites kunnen onderhevig zijn aan eigendomsrechten en andere beperkingen. KOPPELINGEN DIENEN PUUR VOOR UW GEMAK EN HET GEBRUIK ERVAN IS VOOR UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO.

Alle koppelingen naar deze website of haar pagina's hebben voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPX nodig, met dien verstande dat SPX toestemming geeft aan externe koppelingen in situaties waarin aan alle volgende vereisten voldaan wordt: (a) de koppeling bestaat alleen uit tekst en bevat alleen de naam "SPX Corporation"; (b) de koppeling stuurt de internetbrowser naar de hoofdpagina van de website en niet naar andere pagina's van de website op deze website; (c) de koppeling, wanneer gebruikt in een browser, geeft de hele website weer zonder frames en maakt geen gebruik banner-advertenties of pop-up advertenties of anderszins verborgen, verhulde, gewijzigde of geminimaliseerde pagina's op de website; (d) de vormgeving, weergave of opmaak van pagina's op de website wordt niet geplaatst naast, geassocieerd met, gepositioneerd met, of anderszins gerelateerd aan andere activiteiten, producten, diensten of personen, om de valse indruk te creëren dat SPX dergelijke activiteiten, individuen, entiteiten of producten ondersteund, sponsort of ermee geassocieerd is, wanneer dit niet het geval is; en (e) de goodwill niet beschadigd, in diskrediet brengt of vermindert in verband met handelsnamen, handelsmerken of servicemerken in het bezit van of geassocieerd met SPX. Te allen tijde en om welke reden dan ook, kan SPX, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, deze toestemming voor een koppeling naar de website intrekken.

7. GARANTIE DISCLAIMERS, BELEGGINGSINFORMATIE, SCHADEBEPERKING, SCHADEVERGOEDING

DE WEBSITE, DE WERKING VAN DE CODE VAN DE WEBSITE , DE INHOUD VAN DE WEBSITE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GEKOPPELDE INHOUD VAN DE WEBSITE), ALSMEDE DE WERKING VAN EN EFFECTEN VAN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE EN GEKOPPELDE WEBSITES, WORDEN GELEVERD "IN DE STAAT ZOALS DIT AANGETROFFEN WORDT." SPX, HAAR VOORGANGERS, EIGENAREN, DIRECTEUREN, MANAGEMENT, PERSONEEL, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, AGENTEN EN CONTRACTANTEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE WETTELIJKE, UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN: (1) GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, (2) VERHANDELBAARHEID, (3) VOLLEDIGHEID, (4) NAUWKEURIGHEID, (5) NIET-INBREUK EN (6) VRIJ VAN TECHNISCHE FOUTEN OF NIET GEAUTORISEERDE, LETSEL VEROORZAKENDE INBREUK OF ITEMS, ZOALS HACKEN, VIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE BESTANDDELEN.

ONGEACHT OF EEN CLAIM GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE BEGINSELEN, EN ONGEACHT OF MEN KENNIS HAD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, SPX, HAAR VOORGANGERS, EIGENAREN, DIRECTEUREN, MANAGEMENT, PERSONEEL, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, AGENTEN EN CONTRACTANTEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, SCHADE VOOR WINSTDERVING OF MOGELIJKHEDEN, OF SCHADEVERGOEDING VOOR BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN INFORMATIE.

DE VOORWAARDEN VOOR DE DEMONSTRATIE, HET TESTEN, DE VERKOOP, DE OVERDRACHT, DE LICENTIE OF HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN SPX KUNNEN AANVULLENDE BEPALINGEN EN DISCLAIMERS BEVATTEN.

LET OP: IN SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES EN/OF AANSPRAKELIJKHEID. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN KUNNEN DERHALVE NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN.

U stemt in met het vrijwaren en verdedigen van SPX, haar voorgangers, eigenaren, directeuren, management, personeel, leveranciers, agenten en contractanten tegen claims en oorzaken van acties die voortvloeien uit of in verband staan met een schending van de SATS door u of anderen die toegang hebben tot de website via uw systeem of aan wie u toegang tot de inhoud van de website hebt gegeven. SPX behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle over te nemen over kwesties waar u anders aansprakelijk voor zou zijn, in welk geval u met SPX samen dient te werken bij het in stand houden van de verdediging. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vastgestelde schade of boetes als gevolg van schending van de SATS, door u of anderen die toegang tot de website hebben via uw systeem of aan wie u toegang tot de inhoud van de website hebt gegeven.

8. PRODUCTEN EN DIENSTEN

Producten en diensten die via de website worden aangeboden kunnen onderworpen zijn aan licentie- en gebruiks- of verkoopvoorwaarden naast, of afzonderlijk van de SATS. De levering en de aanvaarding van dergelijke producten of diensten zijn daarom onderworpen aan aanvullende of afzonderlijke voorwaarden die door SPX of de leverancier(s) van het/de product(en) of dienst(en) geleverd worden.

9. WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE OF TOEGANGS- EN GEBRUIKVOORWAARDEN

SPX behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de hele website of gedeeltes van de website of de SATS te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen van de SATS zijn met onmiddellijke ingang effectief zodra deze geplaatst worden. U gaat ermee akkoord om de SATS periodiek door te nemen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Uw toegang tot en het gebruik van de website nadat de wijzigingen geplaatst zijn, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Er kunnen zich ook gebeurtenissen voordoen die tot onderbreking of stopzetting van de toegang tot de website, het verwijderen van specifieke inhoud van de website of corruptie van de code van de website kunnen leiden. SPX behoudt zich derhalve het recht voor om, zonder enige aansprakelijkheid: (1) de toegang tot de website voor alle gebruikers zonder kennisgeving stop te zetten; en (2) de inhoud van de website te verwijderen of the wijzigen.

10. WIJZIGINGEN OP DE WEBSITE OF IN DE EIGENDOMSRECHTEN

U gaat ermee akkoord dat de onderstaande belangen, rechten en verplichtingen van de SATS en SPX, van SPX aan een toekomstige eigenaar van een belang in deze website of van de inhoud van de website, overgedragen kunnen worden.

11. PRIVACYVOORWAARDEN

Wij stellen het op prijs dat u onze website heeft bezocht. Onze privacy voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de website efficiënt kan functioneren en als een instrument voor dienstverlening gebruikt kan worden. Websites die gekoppeld zijn aan, of waar vanaf deze website naartoe gekoppeld wordt, kunnen afwijkende privacyvoorwaarden hebben. Additionele voorwaarden voor privacy en gegevensbescherming die voor onze website gelden kunnen geopend en bekeken worden door op de term "EU gegevensbescherming" te klikken, dat op de eerste pagina van de website verschijnt. De aanvullende voorwaarden bevatten ook bepalingen die specifiek betrekking hebben op gebruikers uit de Europese Unie.

Net als bij de meeste andere websites, als u een bezoek brengt aan deze website, kan onze webserver of het systeem informatie automatisch herkennen en opslaan. Voorbeelden van dergelijke informatie kunnen identificatie van het gebruikte type internetbrowser, het type besturingssysteem van uw computer, de naam van de gebruikte koppeling om toegang te krijgen tot de website en de exit-koppeling of -pad van de website zijn. Dit soort niet-persoonlijke informatie helpt ons om de functies van onze website te evalueren en om de beste manieren voor het leveren van onze producten en diensten te kunnen bepalen. Wij zullen deze informatie af en toe met aan ons gelieerde bedrijven of andere partijen delen die ons met onze website helpen of die met ons samenwerken. Als u persoonlijke informatie invoert, zoals een naam en adres, dan kunnen wij deze informatie gebruiken om met u te communiceren, of een aan ons gelieerde bedrijven of bedrijven waar wij mee samenwerken kunnen de informatie gebruiken om met u te communiceren. Als persoonlijke informatie onjuist of ongewenst is, dan kunt u contact opnemen met de SPX agent die in hoofdstuk 13 van deze SATS geïdentificeerd wordt.

Wanneer u de website bezoekt, kunnen wij aangeven dat wij de veel gebruikte "cookies" technologie gebruiken. Cookies zijn stukjes data die naar uw browser gestuurd worden ten behoeve van verificatie, het volgen en onderhouden van informatie over uw gebruik van de website, zoals voorkeuren en de inhoud elektronische winkelwagentjes. Wij verzamelen en gebruiken, en kunnen deze informatie van af en toe aan derden leveren in de vorm van anonieme, verzamelde of geaggregeerde gebruiksgegevens ten behoeve van analyse, kwaliteitscontrole en ter verbetering van de website. De meeste internetbrowsers maken het mogelijk dat u cookies van de harde schijf van uw computer kunt wissen, de acceptatie van cookies kunt blokkeren, of een waarschuwing kunt krijgen dat er een cookie wordt opgeslagen. Houdt u er echter rekening mee dat als u cookies blokkeert, bepaalde delen van de website kan niet naar behoren kunnen functioneren. De gebruikershandleiding of helpscherm van uw computer kan meer informatie bevatten over hoe het gebruik of het bewaren van cookies geëlimineerd of gecontroleerd kan worden.

Web beacons zijn afbeeldingen van webpagina's waarmee SPX anonieme gegevens over bezoeken aan deze website kan verzamelen. Deze informatie wordt soms "clickstream data" genoemd. SPX kan via webbeacons of vergelijkbare technologie clickstream-gegevens verzamelen over de website en het gebruik. SPX kan deze gegevens gebruiken, in isolatie of in combinatie met andere gegevens om de functies van deze website te kunnen beoordelen en te kunnen verbeteren.

Als u persoonlijke informatie invoert, zoals uw naam, adres, e-mail adres of telefoonnummer, kan er contact met u opgenomen worden om u te informeren over producten, diensten of evenementen die voor u van belang kunnen zijn.

12. TOEGANG VAN BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN EXPORTCONTROLE AANGELEGENHEDEN

Door het achterlaten van persoonlijke gegevens en andere informatie door gebruik van de website, gaan alle gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers in de Europese Unie, volledig akkoord en accepteren het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie in de Verenigde Staten van Amerika. Deze website wordt geëxploiteerd vanuit een locatie in North Carolina, in de Verenigde Staten van Amerika. SPX geeft geen garantie dat de website, de inhoud van de website, de koppelingen of de code van de website geschikt zijn voor het gebruik in andere landen dan de Verenigde Staten. Alle gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde wetgeving.

Software, informatie en technologie voor het downloaden of anderszins verkregen via deze website kunnen onderhevig zijn aan Amerikaanse exportwetgeving, zoals de Export Administration Act (50 U.S.C. Appx. §§ 2401 et seq.) en de Export Administration Regulations ("EAR", 50 C.F.R. Parts 730-774), en kunnen onderhevig zijn aan export- en importreguleringen in andere landen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle binnenlandse en buitenlandse handelsreglementen en wetgeving. Behalve zoals door de wet toegestaan, gaat u ermee akkoord en garandeert u dat u de inhoud van de website, de code of andere items van de website of via deze Site verkregen informatie niet naar een ander land, of naar een persoon, entiteit of eindgebruiker onderworpen aan de Amerikaans exportregels zult exporteren of opnieuw zult exporteren, inclusief en zonder beperking, personen of entiteiten die voorkomen op de Denied Parties List van het Amerikaanse Department of Commerce Bureau of Export Administration en de Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. U verklaart en garandeert daarnaast dat geen enkele Amerikaanse Federal Agency uw exportrechten opgeschort, ingetrokken of geweigerd heeft.

13. COMMUNICATIE MET BETREKKING TOT AUTEURSRECHTEN EN ANDERE ZAKEN

Als u van mening bent dat de code van de website of de inhoud van een gekoppelde website of op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inhoud die door derden via bezoekersfunctie aangeleverd is, inbreuk maakt op een auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk is, stuurt u de volgende informatie naar onze Copyright & Notice Agent bij het onderstaand aangegeven adres:

a.

Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en andere relevante informatie;

b.

Een beschrijving van het recht dat naar uw mening geschonden wordt of de schade die volgens u veroorzaakt wordt;

c.

Een gedetailleerde beschrijving van waar de vermoedelijke schending, schadelijke inhoud of code zich bevindt;

d.

Een door u afgegeven verklaring, met betrekking tot het recht of de schade, dat u te goeder trouw gelooft dat het bezwaarlijke gebruik niet door de eigenaar van het uitgeoefende recht, een agent van de eigenaar, of door toepassing van het recht toegestaan is.

e.

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het uitgeoefende recht op te treden en/of een elektronische of fysieke handtekening van de perso(o)n(en) die de schade claimt;

f.

Een door u onder ede afgelegde verklaring, dat de bovenstaande informatie volgens u correct is en dat u de eigenaar van het uitgeoefende recht bent, of geautoriseerd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht, of de benadeelde partij op te treden; en

g.

Alle andere benodigde informatie voor de specifieke kennisgeving van de claim en de beweerde schending of het schendende item.

Onze auteursrechtagent en ontvanger voor andere communicatie voor wat betreft de website is:

SPX Corporation 
T.a.v.: Director, Advertising and Digital Media 
13320 Ballantyne Corporate Place 
Charlotte, NC 28277 USA

We trachten alle rechten en vrijstelling van aansprakelijkheid namens de wet te behouden, inclusief, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, maar wij geven niet aan dat wij een "service provider" voor alle doeleinden zijn.

14. JURISDICTIE, GESCHILLENBESLECHTING, INTERPRETATIE, OPZEGBAARHEID EN FUSIE

Deze SATS, en alle geschillen die voortkomen uit of er mee in verband staan, hun interpretatie of hun onderwerpen (inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud van de website) vallen onder het recht van, en worden opgelost en hersteld in overeenstemming met de wetten van de Staat North Carolina in de Verenigde Staten (zonder terug te kunnen vallen op de principes van conflicterende wetgeving) zoals dit van toepassing is op aangegane overeenkomsten en worden volledig uitgevoerd binnen die staat en volgens handelingen of omissies die geheel binnen de staat vallen. Claims die voortvloeien uit of verband houden met de SATS of hun onderwerpen zullen alleen in de juiste staat- of federale rechtbanken in North Carolina behandeld en afgehandeld worden en u stemt uitdrukkelijk in met de jurisdictie en exclusieve locatie van de genoemde rechtbanken. SPX kan echter, naar eigen goeddunken, ook acties initiëren of omzetten (ongeacht de initiërende partij) naar arbitrage onder de van toepassing zijnde regels van de American Arbitration Association, voornoemde arbitrage zal (1) de bovengenoemde rechtskeuze toepassen; en (2) in Charlotte, North Carolina uitvoeren.

Tenzij anders aangegeven, zijn de Uniform Computer Information Transactions Act (zoals goedgekeurd door iedere staat) en het United Nations Convention for the International Sale of Goods (Verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen) hierbij niet van toepassing op deze SATS en hun onderwerpen. Daarnaast worden alle afwijzende of onthoudende lokale en internationale bepalingen inzake de keuze van het rechtssysteem of geschillenbemiddeling door u genegeerd of afgewezen ten gunste van de bovenstaande keuze van het rechtssyteem, de jurisdictie en de forums voor geschillenbeslechting van North Carolina.

U accepteert en verklaart dat u de SATS zorgvuldig overwogen heeft en dat onduidelijkheden, voorzover aanwezig, niet tegen de opsteller gebruikt zullen worden, maar dusdanig geïnterpreteerd dienen te worden dat er geen afbreuk gedaan wordt aan de rechten van SPX. De paragraaftitels in deze SATS dienen uitsluitend voor uw gemak en beperken of doen anderszins geen afbreuk aan de interpretatie van de voorwaarden in de SATS.

Indien bepaling(en) van de SATS als onafdwingbaar beschouwd worden in een bepaling van een instituut met de juiste jurisdictie, dan komen de partijen overeen (zonder af te zien van het recht op hoger beroep) dat de niet-afdwingbare bepaling(en): (1) opnieuw geformuleerd worden, om zo dicht als wettelijk mogelijk, de intentie van de oorspronkelijke bepaling(en) weer te geven; of (2) indien bovenstaande optie (1), niet geïmplementeerd kan worden, de niet-afdwingbare bepaling(en) uit de SATS verwijderd zullen worden en de partijen te goeder trouw zullen onderhandelen onder inachtneming van de wijziging. Indien de partijen geen wijziging overeen kunnen komen, dan zullen de SATS uitgevoerd worden, zonder de onafdwingbare bepaling, op een eerlijke wijze die het dichtst bij de duidelijk intentie of het begrip van de partijen komt.

Deze SATS bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de hierin opgenomen aspecten en kan niet gewijzigd worden, tenzij in een door SPX geproduceerd document, zoals de gemodificeerde SATS.

Inhoud website, code van de website en SATS © SPX Corporation. Alle rechten voorbehouden.